නිෂ්පාදන පුවත්

  • තැපැල් කාලය: 06-12-2020

    රබර් පෑඩ් යනු රබර් රාක්කයේ වැඩි දියුණු කරන ලද හා දීර් extended කරන ලද නිෂ්පාදනයක් වන අතර, ඒවා ප්‍රධාන වශයෙන් වානේ පීලි මත ස්ථාපනය කිරීම ආරම්භ කරයි, එහි ස්වභාවය ස්ථාපනය කිරීම පහසු වන අතර මාර්ග මතුපිටට හානි නොකරන්න. අයදුම් කිරීමේ පරාසය: කැණීම් යන්ත්‍රය, පවර්, ට්‍රැක්ටරය, පැටවීමේ යන්ත්‍රෝපකරණ, කැණීම් නොකරන යන්ත්‍රෝපකරණ, ජී ...වැඩිදුර කියවන්න »