සමාගම් පුවත්

  • තැපැල් කාලය: 06-12-2020

    ජනවාරි 15 ​​වන දින , ජීටී වාර්ෂික සම්මේලනය 2019 සාර්ථකව පවත්වන ලදී. එය අපගේ සියලු ජයග්‍රහණ 2019 දී සමරනු ලැබීය. කණ්ඩායම් ඡායාරූපය පසුගිය වසරේ ඔබගේ සහයෝගයට ස්තූතියි. ඔබට ස්තූතිය හා ආශිර්වාදය ප්‍රකාශ කිරීම අපගේ ඉමහත් ගෞරවයයි! පළමුවෙන්ම, අපේ ලොක්කා සනී මහත්මිය, සමාගමේ ලොක්කා, ගුප්ත ගුදය ...වැඩිදුර කියවන්න »